Current Research in Dental Sciences
Review

Tooth-implant-supported fixed prostheses

1.

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 50-57
DOI: 10.17567/ataunidfd.984621
Read: 288 Downloads: 109 Published: 16 February 2023

Implant-supported prostheses are the treatment modalities, which are routinely used to rehabilitate partially edentulous patients. The patients who cannot be treated with fixed prostheses solely supported by implants due to anatomical, prosthodontic, or patient-related factors can be rehabilitated with tooth -impl ant-s uppor ted fixed prostheses that are minimally invasive. Since the differences in mobility patterns between tooth and implant supports under occlusal loading have increased the possibility of the occurence of technical and biological complications that can result into failure in clinic, clinical applications of tooth -impl ant-s uppor ted fixed prostheses have led to debate among clinicians. In order to achieve long-term success for tooth -impl antsupported prostheses, having knowledge regarding the indications, the biomechanical characteristics, the types of prostheses, the nature of connection, the guidelines, and the technical and biological complications and their causes is of vital importance. The purpose of this review is to provide detailed and comprehensive knowledge that may help clinicans in establishing appropriate treatment planning and in clinical applications for tooth -impl ant-s uppor ted prostheses in the light of the studies carried out in this field.

Diş-implant destekli sabit protezler

İmplant destekli sabit protezler kısmi dişsiz hastaların tedavisinde rutin olarak uygulanan tedavi yöntemleridir. Anatomik, protetik veya hastaya bağlı faktörler nedeniyle sadece implantlardan destek alan sabit protezlerin uygulanamadığı vakalar, minimal düzeyde invaziv olan diş-implant destekli protezlerle tedavi edilebilir. Oklüzal kuvvetler altında diş ve implant desteklerinin hareket özelliklerinin birbirinden farklı olması klinikte protezlerin başarısızlığıyla sonuçlanacak teknik ve biyolojik komplikasyonların oluşması olasılığını arttırdığı için diş-implant destekli protez uygulamaları klinisyenler arasında tartışmaya neden olmuştur. Diş-implant destekli protezlerin uzun süreli başarısı için endikasyonları, biyomekanik özellikleri, protez tasarımları, bağlantı tipinin yapısı, uygulama prensipleri, teknik ve biyolojik komplikasyonları ile bunların sebepleri hakkında bilgi sahibi olunması son derece önemlidir. Bu derleme çalışmasının amacı, bu alanda yapılan çalışmaların ışığında, diş-implant destekli protezler için uygun tedavi planlanmasının yapılmasında ve klinik uygulamada klinisyenlere yardımcı olabilecek detaylı ve kapsamlı bilgi sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Diş implantları, diş protezi, implant destekli, protez, kısmi, sabit

Cite this article as: Kurtoğlu C, Asar NV. Tooth -impl ant-s uppor ted fixed prostheses. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 50-57.

Files
EISSN 2822-2555