Current Research in Dental Sciences
RESEARCH ARTICLE

The effects of different vertical growth on facial morphology in class II cases

1.

Department of Orthodontics, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Rize, Turkey

2.

Department of Orthodontics, Ataturk University, Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 67-70
DOI: 10.17567/ataunidfd.1013064
Read: 140 Downloads: 32 Published: 02 February 2022

Objective: The aim of this retrospective study was to investigate the effects of different vertical growth pattern on sagittal structures.

Methods: The material consisted of cephalometric films of untreated 50 Class II subjects, 24 boys and 26 girls, aged 9 to 12 years. Subjects were divided into three groups with increased vertical facial growth pattern (SN/GoGn>320), normal vertical facial growth pattern (280≤SN/GoGn≤320) and decreased vertical facial growth pattern (SN/GoGn<280). Differences between vertical groups were assessed by the means of variance analyses and least significant difference (LSD) test. And correlation coefficient between vertical groups and other variables were calculated.

Results: SNA (P < .01), SNB (P < .05), Gonial angle (P < .001), Jarabak ratio (P < .001) and IMPA (P < .01) were found to be related with vertical growth pattern. Negative correlation was found between SN/GoGn and SNA, SNB, IMPA angles and Jarabak ratio, and also positive correlation was observed between SN/GoGn and Gonial angle.

Conclusion: The change in vertical growth pattern influenced sagittal parameters of face.


Sınıf II vakalarda farklı di̇k yön büyümesi̇ni̇n yüz morfoloji̇si̇ üzeri̇ne etki̇leri̇

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı farklı vertikal yüz gelişim paterninin sagittal yapılar üzerine olan etkisini incelemektir.

Yöntemler: Çalışma materyalini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 24 erkek ve 26 kız olmak üzere tedavi edilmemiş 50 Sınıf II vakanın sefalmetrik filmleri oluşturmaktadır. Bireyler dikey yüz büyümesi artmış bireyler (SN/GoGn> 320), dikey yüz büyümesi normal olan bireyler (280≤SN/GoGn≤320) ve dikey yüz büyümesi azalmış bireyler (SN/GoGn<280) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Vertikal gruplar arasındaki farklılıklar varyans analizi ve LSD testi ile değerlendirilmiştir. Dik yön ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı belirlenmiştir.

Bulgular: SNA (P < .01), SNB (P < .05), Gonial açı (P < .001), Jarabak oranı (P < .001) ve IMPA (P < .01) farklı vertikal gelişim paternleriyle ilişkili bulunmuştur. SN/GoGn ile SNA, SNB, IMPA açıları ve Jarabak oranı arasında negatif, Gonial açı ile de pozitif korelasyon saptanmıştır.

Sonuç: Dikey yüz gelişimdeki değişiklikler yüzün sagittal gelişimi etkilemektedir.

Cite this article: Dilaver Eröz B, Gündoğdu Ş, Kiki A. The effects of different vertical growth on facial morphology in class II cases. Curr Res Dent Sci. 2022, 32(1): 67-70.

Files
EISSN 2822-2555