Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Morphometric assessment of sphenoid sinus ostium by cone-beam computed tomography: A retrospective study

1.

Altınbas University Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul, Turkey

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 261-265
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6268
Read: 415 Downloads: 140 Published: 25 April 2022

Objective: The aim of this study was to evaluate the sizes of the sphenoid sinuses ostia, the distance between them, and the distance between the lateral margin of the sphenoid sinuses ostia and the anterolateral wall of the sinuses in the Turkish population.

Methods: The analysis was performed as a retrospective study of 240 cone-beam computed tomography scans of patients using NNT Viewer software program (CeflaGroup, Verona, Italy). Patients over 18 years old with no pathologies present in the sphenoid sinuses were included in the study. Patients who had suffered from head trauma or undergone nasal, orbital, or cranial basis surgery were excluded from the study.

Results: The mean size of both sphenoid sinuses ostia was 2.18 ± 0.42 mm for females and 2.26 ± 0.53 mm for males. The mean distance between both sphenoid sinuses ostia was 6.19 ± 2.10 mm for females and 6.87 ± 2.10 mm for males. The mean distance between the lateral margin of the sphenoid sinuses ostia and the anterolateral wall of the sinuses was 9.66 ± 2.06 mm for females and 10.61 ± 1.95 mm for males. There was no statistically significant difference between the right and left ostium sizes of males and females. Right ostium diameters of cases over 45 years of age were statistically significantly higher than those under 45 years of age.

Conclusion: Intraoperative identification of sphenoid sinus ostium is difficult, and its inadequate excision could lead to potential iatrogenic complications. Therefore, detailed morphometric measurements in populations are needed to perform safe and effective procedures.

Sfenoid sinüs ostiumunun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile morfometrik olarak değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türk popülasyonunda sfenoid sinüs ostiumlarının boyutunu, aralarındaki mesafeyi ve sfenoid sinüs ostiumlarının lateral kenarı ile sinüslerin anterolateral duvarı arasındaki mesafeyi değerlendirmektir.

Yöntemler: NNT Viewer yazılım programı (CeflaGroup, Verona, İtalya) kullanılarak hastalara ait 240 konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) taraması retrospektif olarak incelendi. Hastaların 18 yaşından büyük olması ve sfenoid sinüslerde herhangi bir patolojik oluşumun bulunmaması bu çalışmaya dahil edilme kriterleridir. Kafa travması, burun, orbita veya kafa tabanı ameliyatı geçirmiş hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular: Her iki sfenoid sinüs ostiumunun ortalama boyutları kadınlarda 2,18 ± 0,42 mm ve erkeklerde 2,26 ± 0,53 mm idi. Her iki sfenoid sinüs ostiumu arasındaki ortalama mesafe kadınlarda 6,19 ± 2,10 mm, erkeklerde ise 6,87 ± 2,10 mm idi. Sfenoid sinüs ostiumlarının lateral kenarı ile sinüslerin anterolateral duvarı arasındaki ortalama mesafe kadınlarda 9,66 ± 2,06 mm, erkeklerde 10,61 ± 1,95 mm idi. Erkeklerde ve kadınlarda sağ ve sol ostium boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. 45 yaş üzeri olguların sağ ostium boyutları, 45 yaş altı olgulardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.

Sonuç: Sfenoid sinüs ostiumlarının intraoperatif tanımlanması zordur ve yetersiz eksizyonlar potansiyel iatrojenik komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle güvenli ve etkili prosedürleri gerçekleştirmek için popülasyonlarda ayrıntılı morfometrik ölçümlere ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Anatomi, CBCT, morfometrik, sfenoid sinüs, sfenoid sinüs ostiumu

Cite this article as: Okumuş Ö, Yurdabakan ZZ. Morphometric assessment of sphenoid sinus ostium by cone-beam computed tomography: A retrospective study. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(4): 261-265.

Files
EISSN 2822-2555