Current Research in Dental Sciences
Research Articles

How Do Parents Deal with Their Children's Teething Process Problems?: A Cross-Sectional Study

1.

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 35-39
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6196
Read: 233 Downloads: 57 Published: 24 May 2022

Objective: The aim of the study is to determine the methods of parents who have children between 0-4 years of age to deal with the problems their children encounter during the eruption process and to examine the effect of sociodemographic factors on the preferred methods.

Material and Methods: Parents with children between the ages of 0-4 participated in the study by answering a 15-question questionnaire sent over the web, which includes the problems their children encounter during the teething period. Descriptive statistics for the data were calculated and shown as frequency (n) and percentage (%). The distribution of the participants according to gender, age group and educational status was analyzed with Pearson chi-square and Fisher-Freeman-Halton tests, and p<0.05 was considered statistically significant.

Results: 78.3% of the parents observed symptoms that affect the general state of their children such as fever, restlessness, rash, diarrhea, ear itching, insomnia during the eruption of their primary teeth; 95.2% of them encountered local symptoms such as increased salivation, thumb sucking, gingival redness, and itching in the gingiva. The most effective solution method that found for the eruption problems by the parents was teething rings (92,1%), cold application and massage to the area where the tooth erupted, massage with hard vegetables and fruits.

Conclusion: Parents refer many methods to solve the problems their children experience during the eruption of teeth. However, families should be informed about which of these methods are beneficial and which ones will cause a risk to their children's health.

Ebeveynler Çocukların Diş Çıkarma Dönemi Problemleri ile Nasıl Baş Ediyor?: Kesitsel Bir Araştırma

Amaç: Çalışmanın amacı 0-4 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının diş sürme sürecinde karşılaştıkları problemleri, baş etme yöntemlerini tespit etmek ve sosyodemografik faktörlerin tercih edilen yöntemlere olan etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 0-4 yaş arasında çocukları olan ebeveynler, internet üzerinden gönderilen, çocuklarının diş sürme döneminde karşılaştıkları problemleri içeren 15 soruluk anketi cevaplayarak katılmıştır. Verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak frekans (n) ve yüzde (%) olarak gösterilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş grubu ve öğrenim durumuna göre dağılımları Pearson ki kare ve Fisher-Freeman-Halton testleri ile analiz edilmiş, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Ebeveynlerin %78,3’ü çocuklarının süt dişlerinin sürmesi sırasında ateş, huzursuzluk, döküntü, ishal, kulak kaşıntısı, uykusuzluk gibi genel halini etkileyen semptomlar ile; %95,2’si ise tükürük artışı, parmak emme, diş etinde kızarıklık, diş etinde kaşınma gibi lokal belirtiler ile karşılaşmışlardır. Ebeveynlerin sürme problemlerinin çözümü için en etkili bulduğu yöntem %92,1 ile diş kaşıyıcılar, dişin çıktığı yere soğuk uygulama ve masaj, sert sebze ve meyveler ile masaj seçeneği olmuştur.

Sonuç: Ebeveynler dişlerin sürmesi sırasında çocuklarının yaşadığı problemleri çözebilmek için birçok yönteme başvurmaktadırlar. Ancak bu yöntemlerin hangilerinin faydalı olduğu, hangilerinin çocuklarının sağlığı için risk oluşturacağı konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek, ağrı, süt dişi sürme, dişlenme, diş çıkarma belirtileri.

Cite this article as: Bulut M, Tokuç M, Aydın MN. How do parents deal with their children’s teething process problems? A cross-sectional study. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 35-39.

Files
EISSN 2822-2555