Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Experiences and Opinions of Faculty of Dentistry Students about Distance Education System during COVID-19 Pandemic

1.

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Anakara, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 9-13
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6197
Read: 405 Downloads: 153 Published: 25 April 2022

Aim: The aim of this study is to evaluate the experiences and opinions of the faculty of dentistry students about the impact of the COVID-19 pandemic on education, the innovations that can be made in the course content in the distance education system, the measurement/evaluation and the difficulties experienced in distance education.

Method: In this study, an online questionnaire was applied to the dental students. The survey consisted of 22 questions in total. The obtained data were compared between pre-clinical (first, second, and third grades) and clinical (fourth and fifth grades) students using the Pearson Chi-square test statistic.

Results: A total of 170 students voluntarily participated in the study. Half (50%) of the participants reported that theoretical training was adversely affected during the COVID-19 pandemic, while almost all (99%) reported that practical training was adversely affected. Most of the participants stated that it would be beneficial to have many numbers of case videos (68%) and to transfer the procedures done to the patient via videoconference (77%) in the courses in the distance education system. Most of the participants reported that they did not have knowledge about three-dimensional simulation systems (76%). The answers given to some questions about the measurement/evaluation showed a statistically significant difference between pre-clinical and clinical students (p<0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, it was observed that the COVID-19 pandemic negatively affected both the theoretical and practical education of the dental students.

COVID-19 Salgını Sürecindeki Uzaktan Eğitim Sistemi Hakkında Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimleri ve Görüşleri 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınının eğitime olan etkisi, uzaktan eğitim sistemindeki ders içeriklerinde yapılabilecek yenilikler, uzaktan eğitimde ölçme/değerlendirme ve yaşanan zorluklar hakkında diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin deneyim ve görüşlerini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışmada diş hekimliği fakültesi öğrencilerine çevrim içi bir anket uygulandı. Anket toplam 22 sorudan oluşmaktaydı. Elde edilen verilerin pre-klinik (birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar) ve klinik (dördüncü ve beşinci sınıflar) öğrencileri için karşılaştırması Pearson Ki-kare test istatistiği kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 170 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların yarısı (%50) COVID-19 salgını sürecinde teorik eğitimin olumsuz etkilendiğini, tamamına yakını (%99) ise pratik eğitimin olumsuz etkilendiğini bildirdi. Katılımcıların çoğu uzaktan eğitim sistemindeki derslerde çok sayıda vaka videolarının (%68) ve hastaya yapılan işlemlerin video-konferans yoluyla aktarılmasının (%77) faydalı olacağını belirtti. Katılımcıların çoğu üç boyutlu simülasyon sistemleri hakkında bilgisinin olmadığını (%76) bildirdi. Ölçme/değerlendirme ile ilgili bazı sorulara verilen cevaplar pre-klinik ve klinik öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, COVID-19 salgınının diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin hem teorik hem de pratik eğitimlerini olumsuz etkilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, diş hekimliği, eğitim

Cite this article as: Bağcı N, Taka K, Gündüz T, Peker İ. Experiences and opinions of faculty of dentistry students about distance education system during COVID-19 pandemic. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 9-13.

Files
EISSN 2822-2555