Current Research in Dental Sciences
Research Article

Evaluation of the pro-inflammatory cytokine gene polymorphisms in patients with periodontal disease

1.

Süleyman Demirel, Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Isparta

2.

Süleyman Demirel, Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta

3.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Hatay

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 196-200
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6203
Read: 195 Downloads: 77 Published: 17 March 2022

Objective: Periodontal diseases are chronic inflammatory pathologies including in pro-inflammatory cytokine-mediated pathogenesis and epigenetic characteristics. We aimed to evaluate pro-inflammatory cytokine [interleukin (IL)-1β, tumour necrosis factor-alpha (TNF-α), and IL-6] gene polymorphisms in patients with periodontal disease.

Methods: Patients with periodontitis (n=25), gingivitis (n=22), and periodontally healthy controls (n=18) were enrolled in this study. The periodontal parameters (plaque index, gingival index, probing pocket depth, percentage of bleding on probing, and clinical attachment level) were recorded, and fasting venous blood samples were obtained. The genotypes and allele frequencies of TNFα -308, -238, IL-1β -511, +3953, IL-6 -174, -572 polymorphisms were performed using polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism technique. 

Results: Patients with periodontitis had the highest IL-1β +3953, IL-6 -174 ve TNF-α  -238 heterozygot genotypes, clinical periodontal parameters and demographic characteristics. IL-1β +3953 [the risk allele 2 (A allele) (GA genotype)] led to an increased risk of periodontitis, IL-6 -174 [the risk allele 2 (G/T allele) (CG/CT genotypes)] was associated with gingivitis.

Conclusion: Our findings provide important evidence that pro-inflammatory cytokine gene polymorphisms may be involved in the pathogenesis of gingivitis and periodontitis. Control of the cytokine response associated with periodontal diseases may constitute a step towards improving public health by reducing mortality and morbidity rates associated with many infectious-inflammatory diseases.

Periodontal hastalıklı bireylerde pro-inflamatuar sitokin gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi

Amaç: Periodontal hastalıklar, pro-inflamatuar sitokin yanıtındaki artışla gözlenen epigenetik karakterli kronik inflamatuar patolojilerdir. Bu çalişmada, periodontal hastalıklı bireylerde pro-inflamatuar sitokin (interlökin (IL)-1β, tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) ve IL-6) gen polimorfizmlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmaya periodontitisli (n = 25), gingivitisli (n = 22) ve periodontal olarak sağlıklı kontroller (n = 18) olmak üzere toplam 65 birey dahil edildi. Periodontal parametreler (plak indeksi, gingival indeks, sondalama cebi derinliği, sondalamada kanama yüzdesi ve klinik tutunma seviyesi) kaydedildi ve açlık venöz kan örnekleri alındı. TNF-α-308, -238, IL-1β -511, +3953 ve IL-6 -174 ve -572 polimorfizmlerinin genotipleri ve alel frekansları polimeraz zincir reaksiyonu-kısıtlı parça uzunluğu polimorfizmi tekniği kullanılarak yapıldı.

Bulgular: IL-1β +3953, IL-6 -174 ve TNF-α-238 heterozigot genotipleri, klinik periodontal parametreler ve demografik özellikler periodontitisli bireylerde artış gösterdi. IL-1β +3953 (risk alel 2 (A alel) (GA genotipi) periodontitis riskini arttırırken, IL-6 -174 (risk aleli 2 (G/T alleli) (CG/CT genotipleri) gingivitis ile ilişkiliydi.

Sonuç: Bulgularımız, pro-inflamatuar sitokin gen polimorfizmlerinin gingivitis ve periodontitis patogenezinde etkili olabileceğine dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Periodontal hastalıklarla ilişkili sitokin yanıtının kontrolü pek çok enfeksiyöz-inflamatuar hastalıkla ilişkili mortalite ve morbidite oranlarının azaltarak halk sağlığının arttırılmasına yönelik bir adım oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: İnterlökin 6, interlökin-1 beta, diş eti iltihabı, periodontit, polimorfizm, tümör nekrozis faktör alfa

Cite this article: Fentoğlu Ö, Tülüceoğlu EE, Kemer Doğan ES, Doğan B. Evaluation of the pro-inflammatory cytokine gene polymorphisms in patients with periodontal disease. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(3): 196-200.

Files
EISSN 2822-2555