Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Evaluation of the Effectiveness of Different Irrigation Agents in the Removal of Calcium Hydroxide from Root Canals

1.

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 266-270
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6154
Read: 730 Downloads: 286 Published: 17 March 2022

Objective: Calcium hydroxide Ca(OH)2, is the most commonly used intracanal medicament in endodontic treatments. It has antimicrobial activity against endodontic pathogens. This study aimed to compare the efficiency of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citric acid, maleic acid, and EDTA+setrimid combination in the removal of Ca(OH)2 intracanal medicament from root canals with manual irrigation using a syringe.

Methods: 72 single-rooted bovine incisors were prepared, and Ca(OH)2 paste was placed in the working length with lentulo to the root canals for the study. Seven days later, samples were established to six groups according to the Ca(OH)2 removal techniques: 17% EDTA, 10% citric acid, 7% maleic acid, 17% EDTA+0.2% cetrimide combination, positive control group no Ca(OH)2 paste], and negative control group (no irrigation). Residual Ca(OH)2 was scored using a 4-grade scoring system, and the data were analyzed statistically using the Kruskal–Wallis test (p = 0.05).

Results: EDTA+cetrimide combination showed the best results regarding calcium hydroxide removal from the coronal part. In the apical part, while EDTA+cetrimide’s efficiency was higher than malic acid (p = 0.020), no statistically significant difference was observed between EDTA and citric acid’s efficiency (p > 0.05).

Conclusion: There is no difference in terms of Ca(OH)2 removing ability of EDTA, citric acid, and malic acid from root canals. Since cetrimide addition has been shown to improve EDTA’s Ca(OH)2 removing ability from root canals, cetrimide irrigation can be recommended to removal of Ca(OH)2.

Farklı i̇rrigasyon ajanlarının kalsiyum hidroksiti kök kanallarından uzaklaştırma etkinliğinin değerlendirilmesi

Amaç: Kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2], endodontik patojenlere karşı antimikrobiyal etkinlik gösteren ve endodontik tedavilerde en sık kullanılan kanal içi ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, kök kanallarından Ca(OH)2’in uzaklaştırılmasında geleneksel şırınga irrigasyonu ile EDTA, sitrik asit, malik asit ve EDTA+setrimid kombinasyonunun etkinliğini karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışma için tek köklü ve kanallı 72 sığır kesici dişi prepare edilerek Ca(OH)2 patı lentülo ile çalışma uzunluğunda kök kanallarına yerleştirildi. Yedi gün sonra örnekler altı farklı gruba ayrıldı: %17 EDTA, %10 sitrik asit, %7 malik asit, %17 EDTA+%0,2 setrimid kombinasyonu, pozitif kontrol grubu Ca(OH)2 patı yerleştirilmedi), negatif kontrol grubu (irrigasyon yapılmadı). Rezidüel Ca(OH)2, 4 dereceli bir puanlama sistemi kullanılarak puanlandı ve veriler istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Koronal kısımdan Ca(OH)2’in uzaklaştırılmasında EDTA+setrimid kombinasyonu en iyi sonuçları verdi. Apikal kısımda ise EDTA+setrimidin etkinliği malik asitten yüksek etkinlik gösterirken (P = ,020), EDTA ve sitrik asitin etkinliği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (P > ,05).

Sonuç: Kök kanallarından Ca(OH)2 ‘in uzaklaştırılmasında EDTA, sitrik asit ve malik asitin verimliliğinde fark yoktur. Setrimid ilavesinin EDTA’nın kök kanallarından Ca(OH)2’i uzaklaştırma etkinliğini geliştirdiği gösterildiğinden, setrimid irrigasyonu Ca(OH)2’in uzaklaştırılması amacıyla önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum hidroksit, setrimid, sitrik asit, etilendiamintetraasetik asit, kök kanal irrigasyonu

Cite this article as: Mutluay M. Evaluation of the effectiveness of different irrigation agents in the removal of calcium hydroxide from root canals. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(4): 266-270.

Files
EISSN 2822-2555