Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Evaluation of the effect of the strength of bonding of different cleaner solutions and sandblasting on between acrylic and copolyester plate

1.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 3-8
DOI: 10.5152/CRDS.2022.6264
Read: 503 Downloads: 197 Published: 16 February 2023

Objective: Use of splints is one of the most preferred treatment procedures in temporomandibular disorders. Occlusal adjustment can be made with the addition of acrylic resin on the thermoplastic splints prepared with vacuum. The aim of the study is to examine the effects of denture cleaning tablets and sandblasting on the bond strength between acrylic resin and copolyester plates.

Methods: In the study, 36 copolyester plate samples were prepared and the prepared samples were divided into 2 main groups as sandblasted (n = 18) and unsanded (n = 18). Each main group was divided into 3 subgroups as Aktident tablet (n = 9), Protefix tablet (n = 9), and soaking in water (n = 9). Autopolymerizing acrylic was placed in the center of all prepared samples and expected to polymerize, and the shear bond strength between copolyester plates and autopolymerizing acrylic was evaluated.

Results: Shear bonding values of all samples with sandblasting were statistically significantly higher than samples without sandblasting (P < ,05). In the non-blasting group, the highest shear bond strength was found in the Protefix group (3.37 MPa), while the value of the Aktident group was the lowest (3.23 MPa). The highest value in the sandblasted group belongs to the Protefix group (5.37 MPa). The water group has the lowest value (4.76 MPa). There was no statistically significant difference between Aktident, Protefix, and water groups in both the groups with and without sandblasting (P > .05).

Conclusion: The bond between acrylic resin and copolyester plate can be enhanced by aluminum oxide sandblasting.

Farklı temizleyici solüsyonların ve kumlamanın akrilik ve copolyester plak arasındaki bağlantı dayanımına etkisinin değerlendirilmesi

Amaç: Temporomandibular rahatsızlıklarda splint uygulanması sıklıkla tercih edilen tedavi prosedürlerindendir. Vakum ile hazırlanan termoplastik splintlerde akrilik rezin ilavesi ile okluzal uyumlama yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı, protez temizleme tabletlerinin ve kumlama işleminin akrilik rezin ve copolyester plaklar arasındaki bağlanma dayanımına etkisini incelemektir.

Yöntemler: Çalışmada 36 adet copolyester plak örneği hazırlanmış ve hazırlanan örnekler kumlanmış (n = 18) ve kumlanmamış (n = 18) olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Her ana grup ise aktident tablet (n = 9), protefix tablet (n = 9) ve suda (n = 9) bekletilmek üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Hazırlanan tüm örneklerin merkezine otopolimerizan akrilik yerleştirilerek polimerize olması beklenilmiş ve copolyester plaklar ve otopolimerizan akrilik arasındaki makaslama bağlanma dayanımı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kumlama yapılan tüm örneklerin makaslama bağlanma değerleri, yapılmayan örneklerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (P < ,05). Kumlama yapılmayan grupta en yüksek makaslama bağlanma dayanımı Protefix grubunda bulunmuştur (3,37 MPa), Aktident grubunun değeri ise en düşüktür (3,23 MPa). Kumlama yapılan grupta en yüksek değer Protefix grubuna aittir (5,37 MPa). Su grubu ise en düşük değere sahiptir (4,76 MPa). Gerek kumlama yapılan gerekse yapılmayan gruplarda Aktident, Protefix ve su grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P > ,05).

Sonuç: Akrilik rezin ve copolyester plak arasındaki bağlantı alüminyum oksit kumlaması ile artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Splint, copolyester plak, akrilik plak, kumlama, protez temizleyici

Cite this article as: İşisağ Ö, Karakaya K, Gökçimen G, Karakuş E. Evaluation of the effect of the strength of bonding of different cleaner solutions and sandblasting on between acrylic and copolyester plate. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 3-8.

Files
EISSN 2822-2555