Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Evaluation of the Effect of Oral rinses on Discoloration of Different Temporary Crown Materials

1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi ABD, Trabzon, TÜRKİYE

2.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türki̇ye

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 271-276
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6222
Read: 486 Downloads: 155 Published: 25 April 2022

Objective: The aim of this study was to evaluate the colour stability of  provisional restorative materials exposed to different mouth rinses at varying time intervals.

Methods: A total of 100 disc-shaped samples (10 mm x 2 mm) were prepared using polymethlymethacrlate (Imident, Imicryle) and composte resin (Dentocrown, Itena) materials, and were kept in 5 different solution (Listerine, Elmex, Klorhex, Colgate, and distilled water (control)) (n= 10). All specimens were kept in distilled water at 37±1°C for 24 hours then immersed in oral rinses twice a day for 2 minutes, corresponding to daily use. L*a*b* values were recorded using a colorimeter before and after immersion on 7., 14., 21. days and ∆E00 was calculated.Two-way ANOVA, the Bonferroni and the paired sample t-test were used for statistical analysis (p<0,05).

Results: The duration of immersion creates a statistically significant difference in the effect of oral rinses on the color stability of temporary restorations (p<0,05). In this study, the type of temporary crown material and oral rinses were selected, did not make a significant difference on the coloration that occurred in the samples (p>0,05). The greatest color change was seen in polymethlymethacrylate based samples which stored in Listerine. All ∆E00 values were considered above the perceptibility limit (ΔΕ00=0,8).

Conclusion: Especially polymethlymethacrlate based temporary crown materials should be considered as more susceptible to color change in long term usage and suitable oral rinse should be preferred.The increase in immersion time of the materials have effected color stability.

Ağız gargaralarının farklı geçici kron materyallerinin renklenmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; farklı ağız gargaralarında bekletilen, geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitesini, değişen zaman aralıklarında değerlendirmektir.

Yöntemler: Polimetilmetakrilat (İmident, Imicryle)  ve kompozit rezin (Dentocrown, Itena)  içerikli geçici kron materyallerinden (10 mm x 2 mm) toplamda 100 adet disk şekilli örnek, 5 farklı solüsyonda (Listerine, Elmex, Klorhex, Colgate ve distile su (kontrol)) bekletildi (n=10). Tüm örnekler, 37±1°C distile suda 24 saat süre ile bekletildi ve günlük gargara kullanımı taklit edilecek şekilde günde 2 kez 2 dk süre ile solüsyonlarda renklendirildi. Solüsyonlara daldırılmadan önce ve daldırıldıktan sonra (7., 14., ve 21. günlerde) kolorimetre cihazı ile L*a*b* değerleri ölçüldü ve renk değişimi (ΔE00) hesaplandı. İstatistiksel analiz için iki yönlü varyans (ANOVA) analizi, Bonferroni ve bağımsız iki örnek t-testi kullanıldı.

Bulgular: Ağız gargaralarının, geçici restorasyonların renk stabilitesi üzerindeki etkisinde, gargaraya maruz kalma süresi istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturdu (p <0,05). Çalışmamızda seçilen geçici kron materyalinin ve ağız gargarasının türü, örneklerde meydana gelen renklenme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadı (p> 0,05). En fazla renk değişikliği (ΔΕ00); Listerine’de renklendirilen polimetilmetakrilat içerikli örneklerde görüldü. Tüm ΔΕ00 değerleri algılanabilir sınırın üzerinde bulundu (ΔΕ00=0,8).

Sonuç: Özellikle polimetilmetakrilat içerikli geçici kron materyallerinin uzun süre kullanımda daha fazla renk değişikliğine uğrayacağı göz önünde bulundurulmalı ve uygun ağız gargarası tercih edilmelidir. Geçici restorasyon materyallerinin gargaraya daldırılma süresinin artması, materyallerin renk stabilitesini etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Renklenme, ağız gargarası, geçici kron

Cite this article as: Aydoğan Ayaz E, Güneş A, Seri̇n Kalay T. Evaluation of the effect of oral rinses on discoloration of different temporary crown materials. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(4): 271-276.

Files
EISSN 2822-2555