Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Evaluation of the activities of toothpastes with different contents in the prevention of enamel demineralization

1.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilimdalı, Ankara

2.

Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilimdalı, İzmir

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 27-34
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6199
Read: 215 Downloads: 68 Published: 17 March 2022

Aim: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of toothpastes in preventing initial caries.

Methods: Sixty extracted human molar teeth were used in the study. After the initial DIAGNOdent values of the teeth were recorded, the teeth were divided into six groups (n=10) and toothpastes containing arginine+fluoride, hydroxyapatite+fluoride, bioactive glass+fluoride, fluoride, chitosan were applied. After the teeth were kept in demineralization solution for six hours, remineralization solution for 16 hours and in toothpaste mixture for two minutes every day for a total of 14 days, final DIAGNOdent measurements were made and the teeth were sectionned in buccolingual direction. Then microhardness   measurement was performed. Mineral loss results were obtained from these measurements.  Moreover, Scanning Electron Microscopy (SEM) images were obtained from one sample of every group. The data obtained were evaluated statistically and in a significance level of p<0.05.

Results: Maximum increase observed in the DIAGNOdent measurements was in the control group and minimum increase was in the hydroxyapatite group (p=0,000). Maximum hardness values in all the depths were in the hydroxyapatite group while the minimum increase was in the control group. When the mineral loss results were examined, remineralization occured in hydroxyapatite+fluoride, arginine+fluoride, bioactive glass+fluoride, and fluoride groups, respectively. Demineralization was detected in chitosan and control group. When chitosan group was compared with the control group, however, demineralization was prevented (p=0,119).

Conclusion: It is concluded that regular use of the toothpastes containing hydroxyapatite, bioactive glass and arginine making synergic effect with fluoride may be useful in the prevention of the initial caries lesions.

Farklı içeriklerdeki diş macunlarının mine demineralizasyonunu önleme etkinliklerinin değerlendirilmesi: İn vitro çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı; diş macunlarının başlangıç çürüklerini önleme etkinliklerini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmada 60 adet insan çekilmiş molar dişi kullanıldı. Dişlerin başlangıç DIAGNOdent değerleri ölçüldükten, sonra 6 gruba (n = 10) ayrıldı ve arginin+florid, hidroksiapatit+florid, biyoaktif cam+florid, florid, kitosan içeren diş macunları uygulandı. Dişler 14 gün boyunca her gün 6 saat demineralizasyon solüsyonunda, 16 saat remineralizasyon solüsyonunda, 2 dakika da diş macunu karışımında bekletildikten sonra son DIAGNOdent ölçümleri yapılarak bukko lingual yönde kesildi ve mikrosertlik ölçümleri yapıldı. Mikrosertlik testi sonunda elde edilen değerlerden mineral kayıpları hesaplandı ve kantitatif olarak değerlendirildi. Ayrıca her gruptan birer örneğin de Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri elde edildi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak ve anlamlılık P < ,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: DIAGNOdent ölçümlerinde gözlenen en fazla artış kontrol uygulanılan grupta, en az artış ise hidroksiapatit grubunda gözlendi (P = ,000). Tüm derinliklerde en yüksek sertlik değerleri hidroksiapatit grubunda, en düşük artış ise kontrol grubundaydı. Mineral kaybı sonuçları incelendiğinde sırasıyla hidroksiapatit+florid, arjinin+florid, biyoaktif cam+florid, florid gurubunda remineralizasyon meydana geldiği belirlendi. Kitosan ve kontrol grubunda demineralizasyon olduğu saptandı. Kitosan grubu kontrol grubu ile kıyaslandığında ise demineralizasyonu engellediği sonucuna varıldı (P = ,119).

Sonuç: Başlangıç çürük lezyonlarının engellenmesinde florid ile sinerjik etki yapan hidroksiapatit, biyoaktif cam, arjinin içeren diş macunlarının düzenli olarak kullanılması faydalı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Demineralizasyon, remineralizasyon, diş macunu, DIAGNOdent Pen, çapraz mikrosertlik

Cite this article as: Altınışık H, Erten H. Evaluation of the activities of toothpastes with different contents in the prevention of enamel demineralization: an in vitro study. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 27-34.

Files
EISSN 2822-2555