Current Research in Dental Sciences
RESEARCH ARTICLE

Cytotoxicity of resin modified glass ionomer cements on dental pulp stem cells

1.

Department of Pedodontics, Atatürk University, Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 34-37
DOI: 10.17567/ataunidfd.1030475
Read: 163 Downloads: 33 Published: 02 February 2022

Objective: The aim of this study was to observe the cytotoxic effect of Resin modified Glass Ionomer Cement (RMGIC) on human dental pulp stem cells (DPSCs) proliferation by using xCELLigence®, a device that measures real-time cell viability and evaluates cytotoxic effects, and to determine the CC50 value on these cells for 72 hours.

Methods: DPSCs obtained from the American Type Culture Collection were seeded on E-Plates®. After 24 hours, three different dilutions (100%, 10% and 1%) of the elution obtained from RMGIC were added to three wells. DMEM solution was used as the control group. Real time cell index data were acquired by using xCELLigence® device for 72 hours. In order to compare cell index values, repeated-measures analysis of variance and linear regression analysis were used.

Results: In contrast to the 100% dilution of RMGIC which exhibited toxic effect on DPSCs, its 1% dilution showed proliferative effect. And 10% dilution was similar to the control group. While the coefficient of determination was above 80% in all groups, it was found to be lower only in the RMGIC 100%-dilution group by 0.7%. Also, the regression coefficient was found to be significantly different from zero in all equations except RMGIC 100%-dilution group (P < .001). CC50 values of RMGIC at the 24th, 48th and 72nd hours were 5.07%, 5.07% and 5.08%, respectively.

Conclusion: In order to provide more reliable results, CC50 values determined in our study will guide the further studies to improve RMGICs by adding different molecules to its structure for reducing its cytotoxicity.


Rezi̇n i̇le modi̇fi̇ye edi̇lmi̇ş cam i̇yonomer si̇manların di̇ş pulpası kök hücreleri̇ üzeri̇ndeki̇ si̇totoksi̇si̇tesi̇

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gerçek zamanlı hücre canlılığını ölçen ve sitotoksik etkileri değerlendiren bir cihaz olan xCELLigence® kullanarak rezin ile modifiye cam iyonomer simanın (RMCİS) insan dental pulpa kök hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki sitotoksik etkisini gözlemlemek ve 72 saat boyunca bu hücreler üzerindeki CC50 değerini belirlemektir.

Yöntemler: American Type Culture Collection’dan elde edilen diş pulpası kök hücreleri E-Plates® üzerine ekildi. 24 saat sonra RMCİS’dan elde edilen elüsyonun üç farklı dilüsyonu (%100, %10 ve %1) üçer kuyucuğa eklenmiştir. Kontrol grubu olarak DMEM solüsyonu kullanılmıştır. 72 saat boyunca xCELLigence® cihazı kullanılarak gerçek zamanlı hücre indeks verileri elde edildi. Hücre indeks değerlerini karşılaştırmak için tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi ve lineer regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Diş pulpası kök hücreleri üzerinde toksik etki sergileyen RMCİS %100 dilüsyonunun aksine, %1’lik seyreltme proliferatif etki gösterdi. %10 seyreltme ise kontrol grubuna benzerdi. Bütün gruplarda varyasyon açıklama katsayısı %80’in üzerinde iken sadece RMCIS 100% grubunda %0,7 olarak daha düşük tespit edilmiştir. Ayrıca, regresyon eşitliklerindeki eğimi veren regresyon katsayısı RMCİS 100% dışındaki bütün denklemlerde sıfırdan anlamlı derecede farklı bulunmuştur (P < .001). Rezin ile modifiye cam iyonomer simanın 24., 48. ve 72. saatlerde CC50 değerleri sırasıyla %5.07, %5.07 ve %5.08 idi.

Sonuç: Daha güvenilir sonuçlar sağlamak için çalışmamızda belirlenen CC50 değerleri, RMCİS’lerin sitotoksisitesini azaltmak için yapısına farklı ajanların katılarak RMCİS’leri iyileştirmeye yönelik bundan sonraki çalışmalara rehberlik edecektir.

Cite this article: Keskin Ş, Şengül F. Cytotoxicity of resin modified glass ionomer cements on dental pulp stem cells. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(1): 34-37.

Files
EISSN 2822-2555