Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Assessment of dentinal tubule penetration of ah plus, mta fillapex and sealapex after various disinfection procedures: A confocal laser scanning microscopic study

1.

Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

2.

Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Kayseri Erciyes University, Kayseri, Turkey

3.

Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

4.

Faculty of Dentistry, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 20-26
DOI: 10.5152/CRDS.2022.6238
Read: 245 Downloads: 58 Published: 05 July 2022

Objective: The aim of this study is to evaluate and compare dentinal tubules penetration of various root canal sealers obturated after the application of different irrigation activation procedures by a laser
scanning confocal microscope. 

Methods: A total of 150 extracted human permanent mandibular premolar single-rooted teeth were selected and randomly divided into 3 main groups according to the sealer type(n=50) as AH Plus, MTA fillapex, and Seal Apex. Each group was randomly subdivided into five groups according to the irrigation activation protocols(n=10): KTP laser irradiation, conventional needle, intra-kit, sonic (SI), and ultrasonic activation procedures(UI) After the activation procedures, the root canals were obturated with AH Plus, MTA fillapex, and Seal Apex mixed with 0.1% fluorescent rhodamine B isothiocyanate. Specimens were sectioned at 3, 6, and 9 mm from the apex. All sections were examined under a confocal laser scanning microscope to calculate the dentinal tubule penetration area. 

Results: Data were analyzed using a three-way analysis of variance and Tukey’s post hoc tests(P=0.05). Seal Apex indicated a statistically lesser penetration than the other group(P < 0.05), MTA fillapex ensured deeper penetration than AHPlus(P < 0.05). UI provided significantly deeper penetration than other activation procedures(P < 0.05). The statistically highest percentage and the maximum depth of sealer penetration were shown in coronal third for all groups(P < 0.05). 

Conclusion: The selection of root canal sealer, irrigation activation procedures, and root canal region plays a crucial role on the dentinal tubule penetration. AH Plus and MTA Fillapex applied with UI could achieve deeper sealer penetration in dentinal tubules.

Çeşitli dezenfeksiyon prosedürleri sonrası ah plus, mta fillapex ve sealapex’in dentin tübül penetrasyonunun değerlendirilmesi: Lazer taramalı konfokal mikroskop çalışması

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı dezenfeksiyon tekniklerinin uygulanmasından sonra uygulanan çeşitli kök kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonunu bir konfokal lazer tarama mikroskobu kullanarak değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

Yöntemler:150 adet çekilmiş insan daimi mandibular premolar tek köklü dişler seçildi ve rastgele olarak patların tipine göre AH Plus, MTA Fillapex ve Seal Apex olarak 3 ana gruba ayrılmıştır (n=50). Her grup irigasyon aktivasyon prosedürüne göre rastgele olarak beş altgruba ayrılmıştır (n=10); KTP lazer ile ışınlama, geleneksel, intra-kit, sonik (Sİ) ve ultrasonik aktivasyon (Uİ) prosedüreleri. Aktivasyon prosedürlerinin ardından kök kanalları % 0.1 floresan rodamin B izotiyosiyanat ile karıştırılmış AH Plus, MTA Fillapex ve Seal Apex patlar ile dolduruldu. Örnekler apeksten itibaren 3, 6, ve 9 mm kesitler alındı. Bütün kesitler dentin tübül penetrasyonu alanını hesaplamak için bir lazer taramalı konfokal mikroskop altında incelendi. Veriler varyans üç yönlü analiz ve Tukey testleri kullanılarak analiz edildi(P = 0,05).

Bulgular: Seal Apex diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük penetrasyon gösterdi(P < 0,05). MTA Fillapex, AH Plus’a göre daha derin penetrasyon sağlamıştır(P < 0,05), Uİ diğer dezenfeksiyon tekniklerine göre önemli ölçüde daha derin penetrasyon sağlamıştır(P < 0,05). Tüm gruplarda koronal üçlüde, istatiksel olarak en yüksek oranda ve maksimum pat penetrasyon derinliği görülmüştür(P < 0,05). 

Sonuç:Kök kanal patı seçimi, irigasyon aktivasyon prosedürü ve kök kanal bölgesi dentin tübül penetrasyonu üzerine önemli bir rol oynamaktadır. Ultrasonik aktivasyonla birlikte uygulanan AH Plus ve MTA Fillapex ile dentn tübüllerinde daha derin pat penetrasyonu elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dentin Tübül Penetrasyon, Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop, İrigasyon Aktivasyon, Kök Kanal Tedavisi

Cite this article as: Zan R, Akpınar KE, Topçuoğlu HS, Hubbezoğlu İ, Demir AŞ. Assessment of dentinal tubule penetration of AH plus, MTA fillapex and sealapex after various disinfection procedures: A confocal laser scanning microscopic study. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 20-26.

Files
EISSN 2822-2555