Current Research in Dental Sciences
Research Articles

A Total Fixed Reconstruction in Patients with Severe Chronic Periodontitis and requiring immediate implant placement and loading: A Retrospective Clinical Study

1.

Clinic Eska, Istanbul, TURKEY

2.

NOVA Southeastern University College of Dental Medicine, Department of Periodontics, Fort Lauderdale FL, USA

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 14-19
DOI: 10.54614/CRDS.2022.6241
Read: 433 Downloads: 159 Published: 17 March 2022

Background: Immediate implant placement has become an acceptable treatment alternative in a patient undergoing total edentulism and seeking fixed-total restorations. It is still a controversial topic if previous periodontal status such as generalized chronic severe periodontitis (GCSP), has a negative effect on implant survival rate.  The focus of this study is, therefore, to determine whether GCSP compromises implant survival rates (SRs) in a patient seeking an implant-supported full-arch fixed rehabilitation.  

Methods: 55 consecutive patients with GCSP received 272 implants. Each jaw, 23 mandibles, and 45 maxillae were treated with a fixed-full arch prosthesis. The majority (95%) of the restorations were supported by four implants, of which the posterior two implants were tilted. All implants were placed immediately, and a provisional functional acrylic prosthesis was delivered on the same day of surgery. Subjects were followed up to 8.8 years. The cumulative survival rate was determined using Kaplan-Meier analysis. 

Results: The overall follow-up time for survival rate was up to 8.8 years. Nine implants (8 implants in maxilla, 1 implant in mandible) were lost, resulting in an overall cumulative implant survival rate of 96.3%. The axial or non-axial (tilted) placed implants resulted in a similar survival rate. Good soft tissue health was observed in almost 99% of patients. The final prosthesis survival rate was 100%. 

Conclusions: The results of this retrospective study indicated that patients undergoing total edentulism due to poor prognosis of the remaining teeth were treated successfully by utilizing the immediate implant placement and loading. 

Şiddetli kronik periodontitisli hastalarda tam sabit rekonstrüksiyon: Retrospektif bir klinik çalışma

Amaç: Çekim sonrası implant yerleştirme, total dişsizliğe giden ve sabit-total restorasyonlar arayan hastalar için kabul edilen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Genel kronik şiddetli periodontitis (GCSP) gibi önceki periodontal durumun implant başarı oranı üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı hala tartışmalı bir konudur. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, implant destekli tam ark sabit rehabilitasyon arayan bir hastada GCSP'nin implant başarı oranlarını (SR'ler) etkileyip etkilemediğini belirlemektir.

Yöntemler: 55 ardışık GCSP hastası 272 implant yerleştirildi. Her bir çene, 23 alt çene ve 45 üst çene sabit-tam ark protezi ile tedavi edildi. Restorasyonların çoğunluğu (%95) arkadaki iki implantın eğimli olduğu dört implantla desteklenmiştir. Tüm implantlar hemen çekim sonrasi yerleştirildi ve ameliyatın aynı günü geçici fonksiyonel akrilik protez teslim edildi. Tüm hastalar 8.8 yıla kadar takip edildi. Kümülatif hayatta kalma oranı Kaplan-Meier analizi kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Implant başarı oranı için hastalar 8,8 yıla kadar takip edildi. Dokuz implant (maksillada 8 implant, mandibulada 1 implant) kaybedildi, bu da toplam kümülatif implant başarı oranının %96,3 olduğunu gösterdi. Dik ve eğimli implantlardaki implant başarı oranlari arasindaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastaların %99'unda sağlıklı yumuşak doku gözlendi. Daimi protez başarı oranı %100 idi.

Sonuç: Bu retrospektif çalışmanın sonuçları, umutsuz dişleri olan ve acil implant yerleştirme ve yükleme gerektiren hastaların All-on-4 konsepti kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Dental implantlar, total dişsizlik, ilk implant stabilitesi, kronik periodontitis, ani fonksiyon

Cite this article as: Eskan MA. A total fixed reconstruction in patients with severe chronic periodontitis and requiring immediate implant placement and loading: A retrospective clinical study. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 14-19.

Files
EISSN 2822-2555